Zaproszenie

,,Pielęgniarstwo i Opieka
odpowiedzią na wyzwania współczesności”

Mysłowice, 20 kwietnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa, w dniu 20 kwietnia 2018r. do Mysłowic, na Konferencję naukowo-warsztatową ,,Pielęgniarstwo i Opieka odpowiedzią na wyzwania współczesności’’.

Organizatorami Konferencji są:

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie,
 • Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Celem konferencji jest ukazanie zależności praktyki i nauki w Pielęgniarstwie i Opiece, przybliżenie i zaprezentowanie nowoczesnych metod, form działań w opiece i pielęgnacji pacjenta oraz kształtowanie umiejętności w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Równie ważnym celem konferencji będzie wskazanie Misji i znaczenia zawodu Pielęgniarki i Opiekuna w odpowiedzi na wyzwania współczesności.

Tematy wystąpień w części naukowej (program konferencji może ulec zmianie):

 • Opieka nad pacjentem ze schorzeniami układu ruchu. Upadki i ich czynniki ryzyka.
 • Nutrigenomika elementem medycyny zintegrowanej w opiece pacjenta onkologicznego.
 • Pielęgniarstwo i Opieka.
 • Żona i mąż w roli opiekuna chorego onkologicznie członka rodziny. Szanse i zagrożenia dla ich rozwoju psychospołecznego.
 • Człowiek umierający i jego rodzina w systemie opieki hospicyjnej. Śladami Cicely Saunders – rewolucja miłości w opiece u schyłku życia.
 • Rola hipertermii w opiece nad pacjentem onkologicznym.
 • Psychologiczne aspekty pracy pielęgniarki.
 • Służba zdrowia jako element dobra wspólnego.

Część warsztatowa:

 • Codzienność starzejącej się osoby
  – Symulator starzenia się
 • Promocja zdrowia i Profilaktyka
  – TVITA (waga, diagnoza)
  – Pierwsza pomoc przedmedyczna i EKG
  – Samobadanie diagnozujące
 • Ergonomia w pracy Pielęgniarki i Opiekuna 
 • Towarzyszenie przy odchodzeniu
 • Montessori dla Seniorów

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w Konferencji „Pielęgniarstwo i Opieka odpowiedzią na wyzwania współczesności” prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą można znaleźć na stronie internetowej Konferencji, a następnie wypełnioną kartę należy przesłać na adres: dziekanat.wz@ignatianum.edu.pl. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń oraz dokonania opłaty rejestracyjnej to 27.03.2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł

opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, koszt poczęstunku w trakcie konferencji, materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa. Opłata nie obejmuje: kosztów podróży oraz ewentualnego noclegu.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366 z dopiskiem ,,Opłata za udział w konferencji – Pielęgniarstwo 20.04.2018r.”

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, dokonane wpłaty na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są: uczniowie szkół średnich i ich opiekun, studenci oraz słuchacze UTW, a także pracownicy etatowi Akademii Ignatianum.

Konferencja jest jednodniowa, z przewidzianą częścią naukową, warsztatowo-seminaryjną, sesją plakatową.

Uwaga:

Istnieje możliwość publikacji artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym Nauczyciel i Szkoła ( 6 punktów ). Bliższych informacji na temat procedury recenzji artykułów udziela Komitet Organizacyjny konferencji: biblioteka.wz@ignatianum.edu.pl lub Redakcja czasopisma: redakcja.nis@ignatianum.edu.pl. Czasopismo Nauczyciel i Szkoła jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły z zakresu pedagogiki oraz nauk z nią pokrewnych. W czasopiśmie poruszana jest problematyka zagadnień związanych z procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu  do różnorodnych aspektów życia człowieka.

Artykuły należy przesyłać do 27.03.2018 r.  na  adres mailowy: biblioteka.wz@ignatianum.edu.pl  

Komitet naukowy konferencji:

– ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
– ks. dr Wacław Królikowski SJ
– prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. mult. Aleksander Sieroń
– prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska
– dr hab. n. med. Bogdan Michalski
– dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski
– dr Sonia Kędziora
– dr n. med. Beata Naworska

Komitet organizacyjny konferencji:

– ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
– ks. dr Wacław Królikowski SJ
– mgr Maria Dłucik
– mgr Monika Spórna
– mgr Monika Szynk

 

Dane kontaktowe:

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice

Tel. (32) 77 23 701, (32) 77 23 756

e-mail: dziekanat.wz@ignatianum.edu.pl