Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł

opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, koszt poczęstunku w trakcie konferencji, materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa. Opłata nie obejmuje: kosztów podróży oraz ewentualnego noclegu.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366 z dopiskiem ,,Opłata za udział w konferencji – Pielęgniarstwo 20.04.2018r.”

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, dokonane wpłaty na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są: uczniowie szkół średnich i ich opiekun, studenci oraz słuchacze UTW, a także pracownicy etatowi Akademii Ignatianum.

Konferencja jest jednodniowa, z przewidzianą częścią naukową, warsztatowo-seminaryjną, sesją plakatową.

Uwaga:

Istnieje możliwość publikacji artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym Nauczyciel i Szkoła ( 6 punktów ). Bliższych informacji na temat procedury recenzji artykułów udziela Komitet Organizacyjny konferencji: biblioteka.wz@ignatianum.edu.pl lub Redakcja czasopisma: redakcja.nis@ignatianum.edu.pl. Czasopismo Nauczyciel i Szkoła jest kwartalnikiem, w którym publikowane są artykuły z zakresu pedagogiki oraz nauk z nią pokrewnych. W czasopiśmie poruszana jest problematyka zagadnień związanych z procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu  do różnorodnych aspektów życia człowieka.

Artykuły należy przesyłać do 27.03.2018 r.  na  adres mailowy: biblioteka.wz@ignatianum.edu.pl