O nas

Akademia IGNATIANUM w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi, prowadzoną przez księży jezuitów. Stan prawny Uczelni określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z dnia 1 VII 1999 (Dziennik Ustaw RP z 1999 r., nr 63, poz. 727). Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1932 roku, pod nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie funkcjonuje od 1 października 2011 roku.

W Uczelni działają trzy Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie został powołany Uchwałą Senatu z dnia 24 lutego 2015, a po raz pierwszy studia uruchomiono 1 października 2015 roku. Były to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika.

W 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał kolejne pozytywne Decyzje dla Wydziału umożliwiające kształcenie na kierunku filologia angielska (studia I stopnia) oraz na kierunku pedagogika (studia II stopnia).

Specyfiką Wydziału Zamiejscowego są profile praktyczne dla uruchamianych kierunków studiów. Podejmowane są działania mające na celu rozwój Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach, tak aby proponowana oferta edukacyjna była atrakcyjna a jednocześnie stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, co wpisuje się w misję i strategię Akademii Ignatianum w Krakowie.

W związku z powyższym w 2017 roku Rada Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach przyjęła Uchwałę w sprawie podjęcia starań o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W 2017 roku Wydział uzyskał akredytację i zgodę dla kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach posiada uprawnienia do kształcenia na kierunkach: pedagogika, filologia angielska i pielęgniarstwo. Ponadto prowadzone są również Studia Podyplomowe oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Więcej informacji na stronie internetowej : www.ignatianum.edu.pl/myslowice


Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, zwane dalej „Centrum”, jest zespołem szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Utworzone zostało dnia 01 stycznia 2016 roku. Siedzibą Centrum jest miasto Mysłowice.

Organem prowadzącym Centrum jest Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 8, zwana dalej „organem prowadzącym”. Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej jest osobą prawną Kościoła na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Szkoła Policealna „SOCIUS” w Mysłowicach,
  2. Szkoła Policealna „SOCIUS” w Chorzowie.
  3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mysłowicach
  4. Akademia TaMa
  5. Akademia Dialogu

Misją Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest Kształcenie profesjonalistów na miarę potrzeb społecznych w oparciu o chrześcijańską antropologię i ignacjańską pedagogikę.

W Centrum prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy specjalizacyjne, kursy kompetencji ogólnych oraz inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Centrum podejmuje działania w zakresie poradnictwa oraz wsparcia społecznego.

Centrum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z uwzględnieniem celów własnych organu prowadzącego.

Centrum współpracuje z urzędami pracy oraz innymi właściwymi instytucjami w zakresie rekwalifikacji kadr, z placówkami szkolenia zawodowego, placówkami oświatowo – wychowawczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami zawodowymi oraz instytucjami pozarządowymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Działalność Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym i zawodowym oraz wymaganiom i oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej : www.jckziu.edu.pl